حمل نقل ایمن، سریع با قیمت مناسب را بما بسپارید :

با توجه به تجربه طولانی در صنعت سنگ با تعداد زیادی از شرکت های حمل حرفه ای که بار سنگ را ایمن حمل می کنند تماس داریم و همکاری می کنیم لذا انتخاب شرکت حمل و نقل با تضمین حمل ایمن ، سریع و با قیمت مناسب را بما بسپارید البته در صورت معرفی هر شرکت دیگری از طرف مشتری نهایت همکار برای تضمین امنیت و سرعت بارگیری به عملی خواهد آمد.
حمل بارهای آماده معمولا ظرف یک روز بارگیری و متناسب با فاصله مقصد مربوط ارسال می شود .

کارخانه
آماده ارسال به بندر
ترخیص در گمرک
بارگیری به کشتی