روشویی
اطلاعات بیشتر ←
عکسنام سنگجنس سنگابعادمتراژ موجودمکان انبار

تراورتن حاجی آباد بژ یکدست

حاجی آباد بژ یکدست


تراورتن


تایل


410 متر


بازار سنگ غرب تهران

تراورتن حاجی آباد بلدرچین


بلدرچین حاجی آباد


تراورتن


تایل


410 متر


بازار سنگ غرب تهران

تراورتن حاجی آباد شکلاتی موج پیچ
شکلاتی موج پیچ حاجی آباد


تراورتن


تایل


410 متر


بازار سنگ غرب تهران

تراورتن حاجی آباد کرم روشن ابر و بادی سوپر

تراورتن کرم روشن ابر و بادی سوپر حاجی آباد


تراورتن


تایل


410 متر


بازار سنگ غرب تهران

تراورتن حاجی آباد کرم روشن بی موج ممتاز

تراورتن کرم روشن بی موج ممتاز حاجی آباد


تراورتن


تایل


410 متر


بازار سنگ غرب تهران

تراورتن حاجی آباد کرم موج پیچ


تراورتن کرم موج پیچ حاجی آباد


تراورتن


تایل


410 متر


بازار سنگ غرب تهران

تراورتن سفید دره بخاری بی موج سوپر


تراورتن بخاری بی موج سوپرسفید دره


تراورتن


تایل


410 متر


بازار سنگ غرب تهران

چینی قروه

چینی قروه


چینی


تایل


410 متر


بازار سنگ غرب تهران

چینی قروه سایمون

سایمون


چینی قروه


تایل


410 متر


بازار سنگ غرب تهران

چینی قروه سایمون سوپر

سایمون سوپر قروه


چینی


تایل


410 متر


بازار سنگ غرب تهران

چینی نیریز 1

قروه


چینی


تایل


410 متر


بازار سنگ غرب تهران

قروه


چینی


تایل


410 متر
195در305 - 190در300


بازار سنگ غرب تهرانقروه


چینی


تایل


410 متر
195در305 - 190در300


بازار سنگ غرب تهران
رگه طلایی آباده


مرمریت


تایل


410 متر
195در305 - 190در300


بازار سنگ غرب تهران
کرم سوپر آباده


مرمریت


تایل


410 متر
195در305 - 190در300


بازار سنگ غرب تهران
گندمگون آباده


مرمریت


تایل


410 متر
195در305 - 190در300


بازار سنگ غرب تهران
رویال بلک


مرمریت


تایل


410 متر
195در305 - 190در300


بازار سنگ غرب تهران

اسپایدر


مرمریت دهبید


تایل


410 متر


بازار سنگ غرب تهران

مرمریت پروین

مرمریت اسپایدر


مرمریت


تایل


120 متر مربع


بازار سنگ غرب تهران

مرمریت اکام

مولتی کالر

مرمر


اسلب


90 متر مربع


گالری کارخانه (شمس آباد)

چینی ازنا
ازنا

چینی


اسلب


665متر مربع
265*175


گالری کارخانه (شمس آباد)


مرمریت بسطام

بسطام

مرمریت


اسلب


189 متر مربع
215*170


گالری کارخانه (شمس آباد)

تراورتن-آتشکوه-کرم
آتشکوه کرمتراورتناسلب260 متر مربع
290*135
گالری کارخانه (شمس آباد)

مرمریت بیانکو روسا
بیانکو رسامرمریتاسلب360 متر مربع
280*180
گالری کارخانه (شمس آباد)

تراورتن-سیلور-خرمایی
سیلور-خرماییتراورتناسلب650 متر مربع
240*175
گالری کارخانه (شمس آباد)

مرمریت گلدن بلک
گلدن بلکمرمریتاسلب150 متر مربع
280*170
گالری کارخانه (شمس آباد)

مرمریت مشگی ماکو
مشگی ماکومرمریتاسلب150 متر مربع
280*170
گالری کارخانه (شمس آباد)


مرمریت-میمه-بژمیمه بژمرمریتاسلب400 متر مربع
185*240
گالری کارخانه (شمس آباد)


چینی-نیریزنیریزچینیاسلب636 متر مربع
280*180
گالری کارخانه (شمس آباد)

مرمریت پالادیومپالادیوممرمریتاسلب80 متر مربع
295*175
گالری کارخانه (شمس آباد)

چینی-اسکاتواسکاتوچینیاسلب154متر مربع
200*170
گالری کارخانه (شمس آباد)

مرمریت-پرشین-سیلکپرشین سیلکمرمریتاسلب200متر مربع
278*165
گالری کارخانه (شمس آباد)

مرمریت-پرشین-تایگرپرشین تایگرمرمریتاسلب500متر مربع
270*145
گالری کارخانه (شمس آباد)


مرمریت لاشترلاشترمرمریتاسلب460متر مربع
280*185
گالری کارخانه (شمس آباد)


مرمریت رویال بلکرویال بلکمرمریتاسلب800متر مربع
290*175
گالری کارخانه (شمس آباد)


مرمریت سوفیتاسوفیتاسوفیتااسلب240متر مربع
275*170
گالری کارخانه (شمس آباد)

تراونیکس کارمانیا
کارمانیاتراونیکساسلب130متر مربع
288*170
گالری کارخانه (شمس آباد)


مرمریت-زبرازبرامرمریتاسلب200متر مربع
288*165
گالری کارخانه (شمس آباد)

گرانیت-سبز-سلطنتی
سبز سلطنتیگرانیتاسلب154متر مربع
270*160
گالری کارخانه (شمس آباد)

مرمریت فیلت روسو
فیلت روسومرمریتاسلب200متر مربع
200*170
گالری کارخانه (شمس آباد)

مرمریت لیدی بلک
لیدی بلکمرمریتاسلب200متر مربع
280*190
گالری کارخانه (شمس آباد)

مرمریت مشکی هرمس
مشکی هرمسمرمریتاسلب280متر مربع
210*180
گالری کارخانه (شمس آباد)


مرمر صورتی آذرینصورتی آذرینمرمراسلب145متر مربع
240*145
گالری کارخانه (شمس آباد)

مرمر سبز موج دارسبز موج دارمرمراسلب140متر مربع
285*115
گالری کارخانه (شمس آباد)


چینی الیگودرز
الیگودرزچینیاسلب115متر مربع
185*158
گالری کارخانه (شمس آباد)