سنگ های طبیعی

مرجع فروش سنگ ایران

سنگ های طبیعی


 

سنگ های طبیعی به سنگ هایی گفته می شود که منشأ تشکیل آنها به دلایل طبیعی مانند فشار انباشت مواد معدنی در کف رودخانه ها و یا در کف دریا ها باشد . درواقع سنگ های طبیعی که در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند شامل سنگ های دگرگون و سنگ های رسوبی می باشند .